mass mass, 26 julio, 2018

15 setembre – Barcelona

reaccionem02

#10anysdeCrisiEstafa – Deu anys després del col·lapse de Lehman Brothers, és hora d’ explicar la història de la crisi financera mundial des de la perspectiva de la ciutadania i de proposar solucions comunes positives per donar prioritat a l’ interès públic en el futur. Lehman Brothers es va convertir en un símbol inoblidable del fracàs d’un sistema financer desregulat, liberalitzat i interconnectat. El col·lapse fou el punt d’ inflexió d’ una crisi econòmica i financera que va provocar que milions de persones perdessin les seves feines, habitatges i accés a la protecció social, tals com prestacions d’ atur decents, pensions i atenció de la salut.

Les negligents estratègies, i la irresponsabilitat envers la societat mostrada per les corporacions financeres van ser posades en evidència, igual que la passivitat o la complicitat dels polítics en els anys anteriors a la crisi i en la imposició del paquet de mesures d’ajust i austeritat com a resposta a la crisi. Es va permetre dirigir els mercats a les grans corporacions financeres, i el preu va ser considerable.

Se’ns demana que creiem que han après les lliçons, i que, pot ser, els canvis necessaris siguin imminents. En canvi, a pesar de les fortes crítiques a la ideologia del lliure mercat financer expressades per molts des de que va començar la crisi financera, el neoliberalisme segueix exercint un fort control sobre les polítiques, normes i institucions financeres. Això ha portat a un atac total a la qualitat de les nostres vides i a la nostra dignitat. La ciutadania de tot Europa ha protestat i proposat solucions socials més eficaces para a fer front a aquesta crisi. Hem tingut un parcial èxit significatiu a nivell local, però encara hem d’ intensificar els nostres esforços. Els lobbies financers segueixen tenint un accés quasi il·limitat als responsables polítics de la Unió Europea, amb el resultat de que els mercats financers segueixen sent avui perillosament inestables, sinó més. Les noves regulacions son tímides i insuficients, i actualment s’ està produint una reacció «desreguladora».

El risc d’un altre col·lapse persisteix, i un cop més podríem veure’ns obligats a rescatar megabancs amb milers de milions de diners públics. Milions de noves víctimes podrien unir-se a les files dels que ja estan patint la crisi. Inclús ara, milions de persones es troben empobrides i endeutades, el que constitueix un recordatori constant de que la crisi segueix amb nosaltres.

Els bancs centrals injecten grans quantitats de diner a la banca i a les empreses privades, mitjançant mecanismes d’ expansió quantitativa. I mentre que els grans bancs i corporacions gaudeixen dels seus grans beneficis gràcies als baixos costs de finançament -una espècie de subvenció-, cada cop es destina menys diner a inversions en infraestructures, serveis públics, protecció del medi ambient i lluita contra la pobresa.

Ara, amb motiu del desè aniversari de la crisi financera, fem una crida a l’acció. L’ aniversari és una oportunitat per a crear un nou espai de debat públic sobre les causes profundes de la crisi i el futur de les finances. És una oportunitat per a mostrar la nostra indignació: necessitem una solució socialment justa al deute existent i hem d’ adoptar una postura de cara al futur. No hem de pagar deutes il·legítims ni ara ni en el futur. Exigim que els bancs i les finances serveixin a la societat. Al 2018, començarem el difícil procés de posar les finances sota control democràtic.

Hem de desmantellar els grans bancs, acabar amb l’ especulació inútil, introduir una fiscalitat efectiva i justa al sector financer i emprendre inversions públiques en serveis i infraestructures que millorin la vida i creïn llocs de treball dignes per a molts i moltes. Hem de transformar el sistema financer per a posar-lo al servei d’una economia per una vida en comú.

Ens oposem a l’ enorme impacte negatiu dels mercats financers especulatius, que alimenten la desigualtat social, la pobresa, l’ escassetat de serveis públics  el canvi climàtic. Volem adoptar una nova forma de produir i reproduir, compartir recursos i riquesa. Un nou model econòmic que posi les vides en el seu centre. Començarem a prendre el control democràtic unint forces amb diferents persones i grups que es veuen afectats per l’ impacte negatiu de les finances en la societat. Como a prioritat, hem de pressionar per a que s’ adoptin mesures i normes polítiques que acabin amb l’ era de la financiarització, en la que la societat està dominada per la lògica depredadora dels bancs i dels mercats financers. Les grans finances són poderoses, però si ens unim podem formar part de la indispensable acció política per oposar-nos-hi amb èxit. Necessitem que els col·lectius ciutadans s’ uneixin a la nostra campanya i converteixin l’ any 2018 en un punt d’ inflexió, de manera que els pròxims 10 anys siguin finalment el moment en que es pugui assumir el control de les finances.

Participa el 15 de setembre a Barcelona a la Jornada de lluita: Posem les finances al servei de les persones i el planeta!

Organitzacions europees que participen en aquesta campanya:

Action from Ireland, AktiveArbeitslose (Àustria), Ander Europa (NL+BE), Associació de Permacultura, ATTAC França, ATTAC Alemania, ATTAC Polònia, ATTAC Àustria, ATTAC Irlanda, ATTAC Espanya, Brotfür die Welt/Bread for the World, CADTM Europa, CNCD-11.11.11, Corporate Europe Observatory, CUP, Observatori del deute en la Globalització (ODG), Debt Resistance UK, Ena Banda (Eslovènia), EuroMemo Group, European Network on Debt and Development (Eurodad), FairFin, FinanceWatch, Friends of the Earth Europe.

Col·lectius que donen suport en Catalunya

Aigua és Vida, Aliança contra la pobresa energética, Assemblea Groga de Gràcia, Associació Erradicar la pobresa, ATTAC Acordem, Ca la Dona, Campanya Banca Armada, Campanya No als TCI, CADTM, Col·lectiu 500X20 Lloger públic i asequible, Coordinadora de treballadors i treballadores en atur de Catalunya, Ecologistes en Acció, EKONA, Entrepobles, FAVB-Federació d’Associacions de Veins i veines de Barcelona,  FAPAC-Federació d’Associacions de Pares i mares d’Alumnes de Catalunya, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Finance Wacht, Fundació FIARE, Front Cívic de Catalunya, Greenpeace Barcelona, Grup impulsor de la Renda Garantida de Ciutadanía, Icaria Editorial, Marea Blanca, Marea Pensionista, Marxa de la Dignitat, Marxa Mundial de Dones, ODG (Observatori del deute en la globalització), Oikocredit Catalunya, Oxfam Intermón, PAH-Plataforma d’Afectats i afectades per l’Hipoteca, Plataforma D’atenció domiciliària SAD, Plataforma de Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, Plataforma Lleida Social, Plataforma Sortir del Euro, PLEEC – Plataforma per una educació en economía crítica, Radio Rebelde Republicana, REVO Prosperitat Sostenible, SETEM Catalunya, SICOM-Solidaritat i Comunicació, Sindicat de Llogaters i Llogateres, Vidas Sostenibles, XSE-Xarxa de Sobiranía Energética, 350 Org

 

— Es  —

#10añosdeCrisisEstafa – Diez años después del colapso de Lehman Brothers, es hora de explicar la historia de la crisis financiera mundial desde la perspectiva de la ciudadanía y de proponer soluciones comunes positivas para dar prioridad al interés público en el futuro. Lehman Brothers se convirtió en un símbolo inolvidable del fracaso de un sistema financiero desregulado, liberalizado e interconectado. El colapso fue el punto de inflexión de una crisis económica y financiera que provocó que millones de personas perdieran sus trabajos, viviendas y acceso a la protección social, tales como prestaciones de paro decentes, pensiones y atención de la salud.
Las negligentes estrategias, y la irresponsabilidad hacia la sociedad mostrada por las corporaciones financieras fueron puestas en evidencia, igual que la pasividad o la complicidad de los políticos en los años anteriores a la crisis y en la imposición del paquete de medidas de ajuste y austeridad como respuesta a la crisis. Se permitió dirigir los mercados a las grandes corporaciones financieras, y el precio fue considerable.
Se nos pide que creamos que han aprendido las lecciones, y que, posiblemente, los cambios necesarios sean inminentes. En cambio, a pesar de las fuertes críticas a la ideología del libre mercado financiero expresadas por muchos desde que empezó la crisis financiera, el neoliberalismo sigue ejerciendo un fuerte control sobre las políticas, normas e instituciones financieras. Esto ha supuesto un ataque total a la calidad de nuestras vidas y a nuestra dignidad. La ciudadanía de todo Europa ha protestado y propuesto soluciones sociales más eficaces para a hacer frente a esta crisis. Hemos tenido un éxito parcial significativo a nivel local, pero todavía tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Los lobbies financieros siguen teniendo un acceso casi ilimitado a los responsables políticos de la Unión Europea, con el resultado de que los mercados financieros siguen siendo hoy peligrosamente inestables, sino más. Las nuevas regulaciones son tímidas e insuficientes, y actualmente se está produciendo una reacción «desreguladora».
El riesgo de otro colapso persiste, y una vez más podríamos vernos obligados a rescatar megabancos con miles de millones de dinero público. Millones de nuevas víctimas podrían unirse a las filas de los que ya están sufriendo la crisis. Incluso ahora, millones de personas se encuentran empobrecidas y endeudadas, lo que constituye un recordatorio constante de que la crisis sigue con nosotros.
Los bancos centrales inyectan grandes cantidades de dinero a la banca y a las empresas privadas, mediante mecanismos de expansión cuantitativa. Y mientras que los grandes bancos y corporaciones disfrutan de sus grandes beneficios gracias a los bajos costes de financiación -una especie de subvención-, cada vez se destina menos dinero a inversiones en infraestructuras, servicios públicos, protección del medio ambiente y lucha contra la pobreza.
Ahora, con motivo del décimo aniversario de la crisis financiera, hacemos un llamamiento a la acción. El aniversario es una oportunidad para crear un nuevo espacio de debate público sobre las causas profundas de la crisis y el futuro de las finanzas. Es una oportunidad para mostrar nuestra indignación: necesitamos una solución socialmente justa a la deuda existente y tenemos que adoptar una postura de cara al futuro. No hemos de pagar deudas ilegítimas ni ahora ni en el futuro. Exigimos que los bancos y las finanzas sirvan a la sociedad. En 2018, empezaremos el difícil proceso de poner las finanzas bajo control democrático.
Tenemos que desmantelar los grandes bancos, acabar con la especulación inútil, introducir una fiscalidad efectiva y justa en el sector financiero y emprender inversiones públicas en servicios e infraestructuras que mejoren la vida y creen puestos de trabajo dignos para muchos y muchas. Tenemos que transformar el sistema financiero para ponerlo al servicio de una economía por una vida en común.
Nos oponemos al enorme impacto negativo de los mercados financieros especulativos, que alimentan la desigualdad social, la pobreza, la escasez de servicios públicos el cambio climático. Queremos adoptar una nueva forma de producir y reproducir, compartir recursos y riqueza. Un nuevo modelo económico que ponga las vidas en su centro. Empezaremos a tomar el control democrático uniendo fuerzas con diferentes personas y grupos que se ven afectados por el impacto negativo de las finanzas en la sociedad. Como prioridad, tenemos que presionar para que se adopten medidas y normas políticas que acaben con la era de la financiarización, en la que la sociedad está dominada por la lógica depredadora de los bancos y de los mercados financieros. Las grandes finanzas son poderosas, pero si nos unimos podemos formar parte de la indispensable acción política para oponernos con éxito. Necesitamos que los colectivos ciudadanos se unan a nuestra campaña y conviertan en 2018 en un punto de inflexión, de forma que los próximos 10 años sean finalmente el momento en que se pueda asumir el control de las finanzas.

Participa el 15 de septiembre en Barcelona en la Jornada de lucha: Pongamos las finanzas al servicio de les persones i el planeta!

https://10anysdecrisi.wordpress.com/

Break Free From Fossils Fuels

MIDCAT – Destrucció sense raó

Así somos…

Contáctanos

¿Quieres participar en nuestras actividades, estar al tanto de nuestras novedades, colaborar con nosotros, hacernos una propuesta...?

Únete a 350.org

Si quieres unirte al grupo internacional, completa este formulario:

CO2 ahora

Atmospheric CO2 data

Emisiones por país de 2010 al 2050

projections of emissions