تعداد فعالیت های پیش بینی شده در ایران یکی دیگر افزایش یافت. با آنکه دسترسی به انجمن های ایرانی بسیار دشوار است اما خوشبختانه با همکاری دوستان یک حرکت دیگر در ایران ثبت شد و تعداد فعالیت های پیش بینی شده به چهار رسید. امیدوارم حرکت های بعدی نیز در راه باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه لطفا به خواندن این صفحه ادامه دهید. 

The language above, for anyone unfamiliar (like me) is Farsi.  And this is what it says in English, as it appears on the site of our friend, Behrooz, at www.climatechange.ir/350

"The number of actions for the International Day of Climate Action reached 4 in Iran.  I invite all my Iranian friends to continue reading this page which has more information about joining this important event. I hope we are going to have more events at the other parts of the country as well."

It is very cool to see the 350 movement spread to new areas and in new languages.  And we’re extremely grateful for Behrooz taking the lead to help spread and coordinate actions in Iran.