mass mass, 9 noviembre, 2018

CAT

Només queda un dia per la Marxa Pel Clima!

Avui t’escrivim per explicar-te com ens organitzarem a la Marxa.

La Marxa estarà dividida en 5 blocs i pots escollir anar al bloc que tu vulguis:

Bloc 1: Primeres afectades.


Totes estem afectades per aquesta crisi,
però algunes persones són més vulnerables: la pagesia, les refugiades, els barris que es troben a primera línia de mar, grups en defensa de la biodiversitat, grups de lluites socioecològiques…

Bloc 2: Generacions futures (aquí hi haurà el baby block! Si estàs embarassada o veniu amb nens aquest pot ser el teu bloc)


Grups que representen l’incert futur i les generacions futures (p.ex: famílies amb infants, estudiants, dones embarassades…)

Bloc 3: Aportant solucions


Grups que ja estan aportant vertaderes solucions
davant d’aquesta crisi global (p.ex: gent vinculada al món de l’agroecologia, energies alternatives, mobilitat sostenible, economia social i solidària, veganisme…)

Bloc 4: Assenyalant als responsables


Però poder saber contra qui ens enfrontem els hem de visibilitzar.
Grups que visibilitzen els responsables d’aquesta crisi global(p.ex: grups anti-capitalistes, ecofeministes, anti-colonialistes…)

Bloc 5: Tots i totes


Per canviar-ho tot, us necessitem a totes. (p.ex: individus, barris, associacions culturals, partits polítics, grups LGBTQI…)

El recorregut de la Marxa comença a Arc de Triomf i baixa cap a l’estació de França. Allà caminarem tot el passeig Colom fins a la plaça de Drassanes, on acabarem amb un dinar popular estil “Yopongo” (porta menjar i comparteix el que vulguis!)

També tindrem molts cartells i pancartes que hem fet entre un centenar de persones. Si no portes la teva de casa et donarem una que t’agradi. Hi haurà música durant tot el trajecte i a més un grup ha creat cançons per cantar durant la Marxa que compartirà amb nosaltres. També hi ha un equip que repartirà entre totes vosaltres el llibret amb prop de 100 demandes que fem als partits polítics municipals i que ja es podrien realitzar per lluitar contra el canvi climàtic des de Barcelona, un document creat col·laborativament entre desenes de moviments i desenes de ciutadans de la ciutat! Segur que vols lluitar perquè es facin realitat!

Per acabar et deixem un vídeo on t’expliquem els blocs:

CAST: https://youtu.be/5MPbCyZBkVM

ENG: https://youtu.be/wp01XGZ5bPc

Serà un dia memorable! Us esperem a tots a totes el dissabte 10 a les 12 h. a Arc de Triomf!!

Canviem el sistema, no el clima!

_______

CAST

¡Solo queda un día para la Marcha Por El Clima!

Hoy te escribimos para explicarte como nos organizaremos durante la Marcha.

La Marcha estará dividida en 5 bloques y puedes escoger ir al bloque que quieras:

Bloque 1: Primeras afectadas.

A todas nos afecta esta crisis, pero algunas personas son más vulnerables: los agricultores, las refugiadas, los barrios que se encuentran en primera línea de mar, grupos en defensa de la biodiversidad, grupos de lucha socioecológica…

Bloque 2: Generaciones futuras (aquí estará el *baby *block! Si estás embarazada o venís con niños este puede ser tu bloque)

Grupos que representan el incierto futuro y las generaciones futuras (p.ex: familias con niños, estudiantes, mujeres embarazadas…)

Bloque 3: Aportando soluciones

Grupos que ya están aportando verdaderas soluciones ante esta crisis global (p.ex: gente vinculada en el mundo de la agroecología, energías alternativas, movilidad sostenible, economía social y solidaria, veganismo…)

Bloque 4: Señalando a los responsables

Para poder saber contra quienes nos enfrentamos primero tenemos que visiblizarlos. Grupos que visibilizan a los responsables de esta crisis global (p.ex: grupos anti-capitalistas, ecofeministas, anti-colonialistas…)

Bloque 5: Todos y todas

Para cambiarlo todo, os necesitamos a todas. (p.ex: individuos, barrios, asociaciones culturales, partidos políticos, grupos LGBTQI…)

El recorrido de la Marcha empieza en Arco de Triunfo y baja hacia la estación de Francia. Desde allí iremos por el paseo Colom hasta la plaza de Drassanes, donde acabaremos con una comida popular estilo “Yopongo” (trae comer y comparte el que quieras!)

También tendremos muchos carteles y pancartas que hemos hecho entre un centenar de personas. Si no traes la tuya de casa te daremos una que te guste. Habrá música durante todo el trayecto y además hay un grupo que ha creado canciones para cantar durante la Marcha y las compartirá con nosotras. También hay un equipo que repartirá entre todas vosotras el libreto con cerca de 100 demandas que hacemos a los partidos políticos municipales y que ya se podrían realizar para luchar contra el cambio climático desde Barcelona, un documento creado colaborativamente entre decenas de movimientos y decenas de ciudadanos de la ciudad. ¡Seguro que quieres luchar para que se hagan realidad!

Para acabar te dejamos un vídeo donde te explicamos los bloques:

CAST: https://youtu.be/5MPbCyZBkVM

ENG: https://youtu.be/wp01XGZ5bPc

¡Será un día memorable! ¡¡Os esperamos a todos y a todas el sábado 10 a las 12 h. a Arco de Triunfo!!

¡Cambiamos el sistema, no el clima!

______

ENG

There is only one day left for the Climate March!

Today we write to tell you how the MArch is going to be organized!

The March will be divided into 5 blocks and you will be able to choose to go to one of them

Block 1: First affected.

We are all affected by this crisis, but some people are more vulnerable: farmers, refugees, seaside districts, groups in defense of biodiversity, groups who work on socio-ecological struggles …

Block 2: Future generations (here’s the baby block! If you are about to have a child or have chidren, this may be your blog)

Groups that represent the uncertain future and future generations (eg families with children, students, pregnant women …)

Block 3: Providing solutions

Groups that are already providing real solutions to this global crisis (eg people linked to the world of agroecology, alternative energies, sustainable mobility, social and solidarity economy, veganism …)

Block 4: Indicating those who are responsible

In order to be able to know who we need to hold acountable we should make them visible. Groups that visibilize those responsible for this global crisis (eg: anti-capitalist groups, ecofeminists, anti-colonialists …)

Block 5: We are all

To change everything, we need us all. (eg individuals, neighborhoods, cultural associations, political parties, LGBTQI groups …)

The tour of the March starts at Arc de Triomf and goes down to the station in France. There we will walk the whole Paseo Colom to the square of Drassanes, where we will end up with a popular “Yopongo” meal (bring food and share whatever you want!)

We will also have many posters and banners that we have made between about a hundred people. If you do not bring yours from home we will give you one that you like. There will be music throughout the journey and also a group has created songs to sing during the March. They will share it with us. There is also a team that will distribute among all of you a booklet with about 100 demands that we make to the municipal political parties with infromation about what can already be done to tackle climate change in and from Barcelona, ​​a document created collaboratively among dozens of movements and dozens of citizens of the city! We are sure you want to fight for them to make them come true!

Finally, we leave you a video where we explain the blocks:

CAST: https://youtu.be/5MPbCyZBkVM

ENG: https://youtu.be/wp01XGZ5bPc

It will be a memorable day! We wait for you on Saturday the 10th at 12 o’clock. at Arc de Triomf!!

We should change the system, not the climate!

Break Free From Fossils Fuels

MIDCAT – Destrucció sense raó

Así somos…

Contáctanos

¿Quieres participar en nuestras actividades, estar al tanto de nuestras novedades, colaborar con nosotros, hacernos una propuesta...?

Únete a 350.org

Si quieres unirte al grupo internacional, completa este formulario:

CO2 ahora

Atmospheric CO2 data

Emisiones por país de 2010 al 2050

projections of emissions